CONTOH KAJIAN TINDAKAN

KAJIAN TINDAKAN 1:
Meningkatkan Prestasi Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis Menguasai Topik Mata Pelajaran Pendidikan Islam melalui Peta Minda.

Dari segi penyataan masalah, ramai pelajar mendapat markah yang rendah semasa ujian bulanan 2 dengan merujuk kepada keputusan mereka. Alasan para pelajar adalah kesukaran untuk mengingati fakta-fakta penting dan terminologi. Masalah yang dikenalpasti adalah dari segi teknik pembelajaran membaca dan menghafal yang digunakan oleh para pelajar adalah tidak berkesan.

Dari segi metodologi yang digunakan, guru memperkenalkan dahulu  teknik peta minda. Peta minda digunakan kerana ia menepati objektif setiap subtopik pengajaran. Peta minda menggunakan simbol, bentuk  dan warna yang mengubungkan tajuk-tajuk utama dan isi penting. Kemudian, 2 ujian formatif akan dilakukan diakhir pengajaran selepas pelajar selesai menyiapkan peta minda. Temubual tidak berstruktur dilakukan dengan pelajar bagi mendapatkan maklum balas samada penggunaan peta minda membantu mereka menguasai topik-topik yang diajar.

Seterusnya,  setting kajian dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis yang membabitkan pelajar tingkatan 4 sahaja. Sampel pula terdiri daripada 20 pelajar bagi subjek Pendidikan Islam, 20 pelajar bagi subjek Sains dan 20 pelajar lagi bagi subjek Biologi. Topik-topik yang terlibat adalah Sirah (Imam Malik Rahimullah) dan Ibadah (Gadaian) bagi Pendidikan Islam, Addition and Substraction of Coloured Light (Chapter 7) dan Ammonia in Industry (Chapter 8 ) bagi Sains dan The Abiotic and Biotic Components of the Environment dan Colonisation and Succession in a Ecosystem (Chapter 8 ) bagi Biologi.
Pengumpulan data melibatkan subjek seramai 60 orang. Dua ujian formatif dijalankan iaitu ujian formatif 1 dan ujian formatif 2. Seterusnya, penganalisaan data dijalankan dengan merujuk kepada markah yang diperoleh oleh pelajar berdasarkan kedua-dua ujan. Selain itu, interview dijalankan kepada pelajar bagi mendapat maklum balas tentang penggunaan teknik peta minda ini. Penganalisaan data disini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

Kajian ini menunjukkan penggunaan peta minda memberikan impak positif dalam meningkatkan prestasi pelajar menguasai topik matapelajaran Pendidikan Islam, Sains dan Biologi.
Pada pandangan saya, dari segi tajuk yang diberikan adalah terlalu panjang bagi kajian tindakan ini. Ia boleh dimurnikan dengan menggunakan tajuk ‘Teknik Peta Minda dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).’ Secara keseluruhan, saya mendapati kajian yang dilakukan adalah bersesuaian dengan maksud kajian itu sendiri dimana sebelum penggunaan peta minda pelajar tidak dapat menguasai topik yang dipelajari. Apabila guru memperkenalkan teknik peta minda, teknik ini didapati memudahkan dan membantu para pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih berkesan. Perkara yang paling penting adalah sebelum mengarahkan pelajar membuat peta minda, guru perlu menerangkan terlebih dahulu secara mendalam dan teliti cara dan teknik yang betul untuk membuatnya supaya pelajar faham tujuan guru mengarahkan mereka melakukan sedemikian.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment